Menjador

L’escola disposa de menjador amb cuina pròpia. Els menús de menjador estan supervisats per una dietista. Primer mengen els nens i nenes de I3 i van a fer la migdiada. Després baixen els de I4 i I5. Després ho fan els d’Educació Primària i Secundària.

Hem classificat els menús per mesos. Podreu trobar el menú general (basal) i els específics (no lactosa, no peix/marisc, no llenties, no vedella, basal no halal, no cigrons, no fruits secs,  vegetarià -no làctic sí ou-, vegetarià i no pinya):

 

Què passa amb el servei de menjador en cas de confinament? En el següent document us detallem de quina manera organitzarem el servei de menjador en cas que algun grup es confini: https://acortar.link/ONxO6

 

Tenim el PLA DE FUNCIONAMENT DE MENJADOR que ens ajuda en la organització d’aquesta estona que, per a nosaltres, també és un espai educatiu.

20181130_133126 20181129_143406 20181107_133825 20181107_133243 20181107_133213 20181106_132820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓ ECONÒMICA

La gestió econòmica del menjador la porta l’escola (directora i secretària) amb el suport de dues hores diàries d’una persona contractada per l’empresa.

Es pot fer ús del menjador per mesos o esporàdicament, sempre i quan s’estigui al corrent de pagament.

El cobrament de la mensualitat es pot fer per domiciliació bancària o fent l’ingrés a l’entitat bancària de l’escola i es farà efectiu per avançat el dia 6 de cada mes.

Els tiquets de menjador es podran adquirir a la secretaria del centre de 9h a 10h. Tots els tiquets hauran de ser utilitzats durant el present curs escolar; al juny es tornaran els diners dels tiquets sobrants.

Els mestres hauran de comprar tiquets per poder quedar-se a dinar i els hauran de donar diàriament a consergeria abans de les 11h.

 

Descomptes:

–  Per absències justificades es descomptarà el preu del menjar després del tercer dia consecutiu. La resta de l’import s’haurà de pagar ja que cobreix la despesa de monitors, personal de cuina i administració de menjador.

–  Als alumnes que vagin de colònies se’ls descomptarà la mateixa quantitat per cada dia de menjador no utilitzat.

–  En el cas de no poder fer ús del menjador per una sanció, tampoc es cobrarà la part proporcional.

Tots els descomptes es faran efectius el mes següent.

 

Ajuts de menjador (beques):

La convocatòria d’ajuts de menjador la fa el Consorci d’Educació de Barcelona. A cada convocatòria el Consorci dóna instruccions sobre la documentació que cal aportar i el termini per demanar l’ajut.

A partir del moment en que surt el llistat definitiu dels ajuts concedits, s’informa a les famílies i es modifica l’import del rebut del menjador.

Els alumnes que tenen concedit un ajut de menjador estan obligats a utilitzar el servei. En cas de que no facin ús d’aquest servei hauran de fer la renúncia per escrit.

Els ajuts de menjador no cobreixen la totalitat de la despesa.

 

ORGANITZACIÓ GENERAL

Cada curs l’empresa ens envia la organització en funció del nombre de nens i nenes que es queden al menjador i dels monitors que hi treballen.

 

MENÚ

Hi ha diferents opcions:

Per raons de salut

Quan un infant no pugui menjar un tipus d’aliment de forma habitual per al·lèrgies o intoleràncies, haurà de portar un justificant del metge en el qual posi que és al·lèrgic i que no se li pot proporcionar un aliment determinat.

Quan un nen/a necessiti puntualment fer règim caldrà comunicar-ho al/la responsable del menjador  i s’ha d’anotar a la llista de classe. També caldrà avisar al tutor/a amb una nota a l’agenda i portar el pertinent justificant de casa si s’escau.

Per motius culturals / de creences religioses: quan un  infant  no  menja habitualment determinats aliments, sempre i quan la família ho manifesti per escrit i ho signi al  document que es proporciona des de l’escola.

Tots els primers plats del menú són ecològics i les carns, Halal.

 

ACTIVITATS

Jocs Cooperatius: Dues vegades al mes es farà un joc cooperatiu i cada curs el realitzarà segons el calendari. Els jocs es realitzaran amb totes les nenes i nens del grup durant l’hora d’esbarjo de l’espai de menjador. Seran principalment jocs de lleure, alguns tradicionals i d’altres moderns, per així conèixer noves maneres de jugar i oferir alternatives als esports de pilota . Elaborem una fitxa d’activitat.

Assemblees: Un cop al mes i seguint el calendari es farà una assemblea per curs. L’assemblea és un espai per informar a tots els infants de les diferents activitats que realitzarem durant el mes, si hi ha algun canvi de normativa o per parlar de temes que siguin de l’interès de tot el grup. També és un espai on els nens i nenes tenen l’oportunitat de parlar algun tema que vulguin exposar davant de tot el grup, decidir entre totes i tots solucions a possibles conflictes que puguin haver tingut al pati o proposar els jocs o tallers que farem durant el trimestre. Elaborem una fitxa d’activitat / acta.

Tallers: Cada trimestre farem dos tallers.

-Durant el primer trimestre un taller per la castanyada i un pel Nadal.

-Al segon trimestre un taller de carnaval.

-Al tercer trimestre farem un taller per Sant Jordi i un últim taller per final de curs.

Elaborem una fitxa d’activitat.

Decoració menjador: Cada any decorem el menjador. Una part la dediquem al tema que l’escola ha escollit. Aquest any és sobre els viatges. Una altra part la dediquem a les normes del menjador i una altra a estacions de l’any o festes (la Castanyada, Carnestoltes, Nadal, Reis, primavera, pasqua, etc.). Intentem que els nens/es participin en la decoració d’alguna manera (ajudant a pintar, fent dibuixos sobre el tema de l’any, etc

 

 INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

A finals de cada trimestre es donarà a cada nen/a usuària del menjador un informe on s’explica com ha anat evolucionat tant els hàbits, com el seu comportament i alimentació.

Pel que fa a la classe de P-3, el monitoratge cada dia omplirà una graella amb la informació del dia referida al menjar i a la migdiada, que es penjarà a la porta de la classe.

Totes les famílies que vulguin més informació podran parlar amb la coordinadora de menjador de 9h a 11h o bé demanant una reunió.

En el cas de voler fer una reclamació, aquesta es farà per escrit amb un full que facilitarà l’escola (veure annex), i haurà de tenir resposta en el mínim temps possible (un o dos dies).

 

Altres mètodes de seguiment i registre d’incidències són:

 • Full de seguiment diari. A infants concrets, acordats amb la direcció de l’escola, els hi fem un seguiment diari del seu comportament al menjador. Cada divendres en fem una fotocòpia per la directora.
 • Full d’incidències. Quan un infant té un mal comportament (insults, agressions, no respecte pel material o les instal·lacions, etc.) li fem un full d’incidències. Aquest full se l’emporta el nen/a a casa i l’ha de portar firmat pels pares el dia següent. Fem una fotocòpia per la tutora, una per la directora i una altra per nosaltres. Portem un registre de fulls d’incidència de cada nen/a. Quan en porta tres comporta un dia d’expulsió del menjador. Quan en porta dos mes, dos dies. I si en té més, es porta el cas al Consell Escolar.
 • Nota informativa. Fem servir aquest document quan hi ha alguna incidència no gaire greu, o quan el nen/a s’ha fet mal (no greu). Si és greu es truca a la família.
 • Per a alguns infants en concret tenim elaborats uns protocols (què considerem falta greu i lleu, què fer en casos de faltes greus i lleus o en casos de reincidència, o quan no ens fan cas, etc.).
 • Comunicació amb les famílies: Aquest curs començarem a penjar fotos al Facebook de l’escola. A la web hi pengem el funcionament del menjador, la normativa i algunes fotos (equip de monitors, pati, decoració…). La idea és fer que el Facebook sigui un canal del dia a dia, i anar penjant fotos d’assemblees, jocs, tallers, disfresses, etc.

 

CONVIVÈNCIA

 En el cas de que hi hagi un nen o nena que es faci mal o es trobi malament, s’haurà de fer una primera valoració. Si és greu s’haurà de telefonar a la família i, si és molt greu i no es pot esperar a la família, a una ambulància. Si cal portar-lo al metge, ho haurà de fer el coordinador/a de menjador. Si no és greu s’haurà de fer un full informatiu per tal de donar la informació a la família.

En el cas que hi hagi algun incident de comportament no greu s’haurà de fer un full de seguiment per tal que la família n’estigui informada i pugui actuar al respecte.

En el cas que hi hagi una baralla o una falta de respecte important envers un altre alumne/a, adult de l’escola, o amb el material, s’haurà de fer un full d’incidències per tal d’informar a la família.

Tots els fulls hauran de passar a la direcció de l’escola i s’haurà de fer una còpia pels tutors/es. La família els haurà de signar i l’alumnat els haurà de retornar signats el dia següent. S’hauran de donar als monitors/es. Si no el porten signat es trucarà a casa per assegurar que ho han llegit.

Pel que fa a les faltes comeses, les distingirem en lleus i greus.

Considerarem faltes lleus:

–         Actuar incorrectament i desconsideradament amb les altres persones

–         Alterar de manera injustificada el desenvolupament normal del menjador

–         Deteriorar voluntàriament les instal·lacions o el material que hi ha a l’escola

–          No complir les normes de convivència, injuriar o ofendre les altres persones

Considerem faltes greus:

–         No complir les normes de disciplina, injuriar o ofendre a companys/es.

–         Agredir físicament  o amenaçar les altres persones

–         Deteriorar greument, de manera intencionada les dependències del centre, el material que hi ha i els objectes o pertinences de qualsevol persona

–         Alterar greument el funcionament normal de les activitats del centre

–         Actuar o incitar a actuar de manera perjudicial per a la salut o la integritat de les persones

–          Fer desaparèixer material de l’escola o d’altres companys/es.

–          Abandonar els espais utilitzats durant l’horari de menjador.

–         Tenir conductes reiterades i sistemàtiques contràries a les normes de convivència del centre.

*L’agressió a monitors/es comportarà una expulsió.

Hi ha circumstàncies que disminueixen o intensifiquen la gravetat de les faltes.

Circumstàncies que disminueixen la gravetat de les faltes:

–         El reconeixement espontani per part de l’alumne

–         No haver comès amb anterioritat cap falta

–         Excusar-se, sempre que sigui real

–         La falta d’intencionalitat

Circumstàncies que intensifiquen la gravetat de les faltes:

–         Actuar intencionadament discriminant per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

–         Causar danys, injúries o ofenses als companys/es d’edat inferior, als incorporats recentment al centre o als que es troben en situació d’inferioritat per altres circumstàncies.

–         Actuar de manera reiterada o premeditada.

–         Fer publicitat manifesta.

Conseqüències de les faltes lleus:

 • Dinar amb un altre grup
 • Realitzar treballs per la comunitat (ajudar els petits, netejar taules de menjador, escombrar el menjador, …)
 • No jugar al pati
 • Anar amb un altre grup

Conseqüències de les faltes greus:

 • Dinar sol (amb un/a monitor/a)
 • Anar al despatx
 • En el cas d’acumular tres faltes greus, s’haurà d’estar un dia sense poder dinar a l’escola
 • Si després s’acumulen dues faltes greus més, s’haurà d’estar dos dies sense poder dinar a l’escola
 • Si després es fa una falta greu, s’haurà d’estar 5 dies sense poder dinar a l’escola
 • Si es fa una falta greu, s’estarà entre 5 i 10 dies sense poder dinar a l’escola, en funció de les circumstàncies atenuants o agreujants. En el cas de que hagi d’estar més de 5 dies sense assistir al menjador, la decisió es prendrà en la Comissió de Convivència del Consell Escolar.
 • Si es fa una segona falta greu hi ha la possibilitat d’una expulsió definitiva de menjador. La decisió es prendrà en la Comissió de Convivència del Consell Escolar.

Si cal fer una excepció, aquesta haurà de ser aprovada pel Consell Escolar de l’escola.

 

APLICACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC AL MENJADOR ESCOLAR

Totes les activitats i les relacions de comunicació  que es duen a terme a l’hora de menjador, han de funcionar d’acord amb el Projecte Lingüístic (PLC) del centre.

Les normes d’aquest Projecte aplicables al menjador escolar són les següents:

El català tal com recull la normativa vigent, serà el vehicle d’expressió normal en totes les activitats docents i administratives, tant les internes com les de projecció externa. Serà la llengua de comunicació habitual amb l’alumnat i amb les famílies , la llengua en què es redactaran els documents del centre i la llengua de relació habitual amb tota la comunitat educativa.

 1. a)    Excepcionalment, i durant el període d’acollida al centre, i sempre que sigui possible, es faran comunicats bilingües català / llengua d’origen per les famílies nouvingudes. Si cal, el centre utilitzarà el servei de mediadors lingüístics.
 2. b)    Els rètols, cartells , murals i l’ambientació en general serà en català.

S’ha de preveure que en els serveis  d’educació no formal  del  centre (acollida matinal, menjador, etc.), els adults responsables s’adrecin en català a l’alumnat en qualsevol situació, procurant que l’alumnat també s’expressi en català.

 1. c)       Per tal d’aconseguir que en els serveis d’educació no formal, la llengua d’ús, sigui el català, caldrà garantir la coordinació del centre amb les persones que duen a terme aquestes activitats i establir una avaluació d’aquests serveis referent a l’ús del català.
 2. d)    En tots els documents del centre es tindrà en compte l’ús del llenguatge no sexista.
 3. e)    Es farà un seguiment d’aquests acords i la seva aplicació en tots els àmbits de l’escola, així com de les propostes de canvi derivades d’aquest seguiment.

De l’apartat “Alumnat nouvingut”:

 1. a)    Amb l’alumnat nouvingut s’utilitzarà, d’inici, sempre el català. S’usarà esporàdicament, la seva llengua d’origen per facilitar-li l’acollida inicial, sempre que sigui possible.

 

TRACTAMENT DELS RESIDUS

 • Greixos:

L’oli de fregir de l’escola es recull en bidons destinats a aquest fi. Quan estan bastant plens s’avisa a l’empresa contractada.

 • Cartró i paper:

Hi ha dos contenidors grans de cartró a la zona del passadís de la cuina. Els dimarts i els dijous de 10’30h a 11’30h el personal de cuina l’ha de baixar a la cantonada amb c/ Santuari i ens fan la recollida.

 • Plàstic:

Hi haurà un contenidor de plàstic a la zona del passadís de la cuina.

 • Aigua:

L’aigua que queda als gots i a les gerres s’ha d’abocar a una palangana. Aquesta aigua s’utilitzarà per fregar o regar plantes.

 • Residus orgànics:

Al menjador hi ha un contenidor de residus orgànics. Una petita part d’aquest residus es porten a la compostadora de l’hort. El contenidor es deixa al carrer, a la cantonada amb c/ Santuari i es recull durant la nit. Al matí el personal de cuina retorna el contenidor a la cuina.

 • Rebuig:

Al menjador hi ha un contenidor pel rebuig. El contenidor es deixa al carrer, a la cantonada amb c/ Santuari i es recull durant la nit. Al matí el personal de cuina retorna el contenidor a la cuina.

Es supervisarà per part de la comissió de l’A21

 

PLA D’EMERGÈNCIA

Cada curs s’haurà de fer un simulacre de Pla emergències del menjador.