Avís legal

Aquest web ha estat creat per l’Escola CEIP Coves d’en Cimany, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat del web. El web està registrat a favor de l’Escola CEIP Coves d’en Cimany, amb CIF Q5855209B i domicili social al Mare de Déu del Pilar, 54 (Carmel), 08032 Barcelona. Telèfon de contacte +34 93 358 50 53 i adreça de correu electrònic a8013081@xtec.cat.

2. Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’Escola CEIP Coves d’en Cimany, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.
Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’Escola CEIP Coves d’en Cimany. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.

3. Contingut del web i enllaços. L’Escola CEIP Coves d’en Cimany no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del seu web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des del web. La presència d’aquests enllaços te una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’Escola CEIP Coves d’en Cimany tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació del web. L’Escola CEIP Coves d’en Cimany es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Advertiment legal específic per a l’ús de les imatges on apareixen persones identificables. Totes les imatges són propietat de l’Escola Coves d’en Cimany, que n’ha obtingut l’autorització corresponent. Però, com aquest espai web vol ser un reflex de la vida de l’escola, hi podrien apareixer fotografiats membres de la comunitat educativa (professorat, personal d’administració i serveis, famílies, etc.) als quals no hem tingut l’oportunitat de sol.licitar la seva autorització. Si alguna persona que apareix a les fotografies vol que siguin retirades del web, poden sol·licitar-ho a la secretaria del centre.
Qualsevol difusió sense el consentiment explícit de les persones interessades pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les accions civils i/o penals corresponents.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. L’Escola CEIP Coves d’en Cimany no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’escola, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
Des de l’Escola CEIP Coves d’en Cimany no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.
També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Escola CEIP Coves d’en Cimany al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

L’Escola CEIP Coves d’en Cimany, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’Escola no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’escola.
Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.